Hành động vì nguồn nước và khí hậu cần thiết cho các mục tiêu theo Thỏa thuận Paris và công lý khí hậu

Ngày 9 tháng 11 năm 2016, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ họp COP, ngày hành động vì nguồn nước đã được tổ chức tại COP22 ở Ma-ra-ket, Ma-rốc. Sự kiện này được hình thành thông qua Chương trình nghị sự hành động khí hậu toàn cầu, kêu gọi sự chú ý nhiều hơn đến nguồn nước như một cách để mang lại các giải pháp để giúp triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.